Vad är Aceton SDB?

Diverse Östen Torvalds December 18, 2016 0 0
FONT SIZE:
fontsize_dec
fontsize_inc

 En SDB är ett aceton av skaparen av produkten med aceton eller aceton levereras publicering. VIB står för tillverkaren säkerhetsdatabladet. Faktabladet ger specifik information om aceton, inklusive brandfarlighet betyg, exponering och eventuella kända cancerframkallande effekter. Informationen är användbar för personer som arbetar med aceton, så att de känner till riskerna för exponering. Ett säkerhetsdatablad beskriver också vilka åtgärder att vidta i händelse av en oavsiktlig avfyrning.

 Fysikaliska och kemiska data beskrivs i säkerhetsdatabladet aceton. Denna del av produktbeskrivningen definierar attribut såsom färg, vattenlöslighet och kokpunkt. Säkerhetsdatabladet är brand- och explosions som släckmedel kan användas för att ta itu med en aceton förklara eld. Reaktiviteten delen av VIB förklarar vad reagerar med aceton, inklusive exponeringsfaktorer och andra kemiska ämnen som är kända för att bilda farliga ämnen när de blandas med aceton.

 Aceton kan orsaka allvarliga hälsoproblem och en del av aceton SDB täcker effekterna av aceton på kroppens olika system. Databladet visar farorna med aceton kontakt med ögonen och huden. Det förklarar också symptomen och farorna med inandning eller intag av aceton. Om ett ämne som är känt för att orsaka cancer, kommer denna information att ingå i säkerhetsdatabladet. En separat del av strategin för hållbar utveckling har information första hjälpen och förklara vilka åtgärder som skall vidtas aceton kontakt, inandning och förtäring.

 En stor del av säkerhetsdatabladet är tillägnad skyddsåtgärder vid arbete med aceton. Detta gäller till personligt skydd, lagringskrav och åtgärder för att skydda miljön. Databladet beskriver den rekommenderade skyddskläder för att undvika skador på ögon, hud och luftvägar. Aceton är brandfarlig, det ger särskild lagring och hantering som beskrivs i aceton säkerhetsdatablad. Information ges också som beskriver hur man handskas med aceton spill och hur man kan kasta avfall.

 En aceton SDB kommer typiskt en extra avdelning för information som inte kan omfattas av de tidigare kategorierna. Detta avsnitt behandlar även förkortningar som används i säkerhetsdatabladet, testar metoder som används för insamling av uppgifter och resurser för mer information. SDB inte innehåller enskilda rapporter om farorna med aceton, men det är en praktisk, kortfattad rapport av kemikalien och dess effekter. Dessa datablad är en användbar kunskapsbas för alla som arbetar med aceton.

  •  Nagellacksremover med aceton.
(0)
(0)